Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor consumenten

 
Wij hanteren consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk

mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen enkele manier beperken.

Algemeen

Algemene voorwaarden worden vaak terecht gezien als 'moeilijke kleine lettertjes'. Daarom proberen wij in deze

voorwaarden in begrijpelijke taal te spreken over zaken als prijs, levertijd, tijdstip van betaling en hetgeen precies wordt

geleverd. Omdat lang niet iedereen op de hoogte is van de inhoud van de wettelijke gang van zaken die bij een

koopovereenkomst geldt, beginnen we met een korte toelichting op uw wettelijke rechten als koper.

Degene die u een product of een dienst levert (voor het gemak spreken we in deze voorwaarden dan over ‘verkoper’) is

volgens de wet verplicht dat hetgeen hij levert die de eigenschappen bezit die een koper mag verwachten op grond van

de (koop)overeenkomst die hij met de verkoper heeft gesloten (dit wordt conformiteit genoemd). Daarbij spelen het soort

product en de mededelingen die de verkoper daarover heeft gedaan mee, bijvoorbeeld over speciale eigenschappen van

het product. Overigens is het verstandig zulke zaken dan voor alle duidelijkheid wel apart schriftelijk vast te leggen.

De koper mag verder ook afgaan op reclame-uitingen van de fabrikant, tenzij de verkoper uitdrukkelijk heeft laten weten

het niet eens te zijn met die beweringen. Voor de goede orde hebben we een conformiteitsverklaring opgenomen in

artikel 7.

Wanneer blijkt dat het product toch niet de eigenschappen heeft die op grond van de koopovereenkomst mochten worden

verwacht, kan de koper – naast alle andere rechten die de wet hem toekent (bijvoorbeeld uitstel van betaling) – van de

verkoper eisen:

aflevering van wat ontbreekt;

herstel van de gebreken, tenzij dit onmogelijk is of van de verkoper niet kan worden gevergd;

of

vervanging, tenzij dit onmogelijk is of van de verkoper niet kan worden gevergd.

De verkoper kan herstel of vervanging weigeren als de kosten hiervan in geen verhouding staan tot andere redelijke

oplossingen, bijvoorbeeld vermindering van de koopprijs of teruggave van de koopsom en vergoeding van eventueel

geleden schade.

Identiteit van de opdrachtnemer

Naam (opdrachtnemer) RoBoWeb computer en laptopsepcialist

Handelend onder RoBoWeb uw computer en laptop specialist

Vestigingsadres Boezemweg 6A

2641KH Pijnacker

Telefoonnummer +31(0)153697799

E-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

BTW-nummer NL 182271307 B01

KvK-nummer 27245224

 

Pagina 1/6

Zakelijk

B: Bedrijven en Overheidsinstellingen

1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen RoBoWeb, en een Opdrachtgever waarop RoBoWeb deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Identiteit van de ondernemer:

RoboWeb uw Computerspecialist

Boezemweg 6A 2641KH Pijnacker - Nootdorp

Telefoonnummer: +31(0)15 3697799 Faxnummer: +31(0)15 3698745 E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Website: http://www.roboweb.nl

KvK-nummer: 27245224 BTW-nummer: NL 182271307 B01

3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met RoBoWeb, voor de uitvoering waarvan door RoBoWeb derden dienen te worden betrokken.

4. Inkoop- en andere voorwaarden, welke de opdrachtgever van toepassing verklaart verbinden RoBoWeb niet, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door RoBoWeb zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag voorts niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat RoBoWeb een mededeling van de opdrachtgever dat deze de RoBoWeb voorwaarden niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laten.

5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien RoBoWeb niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat RoBoWeb in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2. Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van RoBoWeb zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. RoBoWeb kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is RoBoWeb daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij RoBoWeb anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht RoBoWeb niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3. Contractduur, uitvoering en wijziging overeenkomst

1. De overeenkomst tussen RoBoWeb en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. RoBoWeb heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. RoBoWeb is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

4. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan RoBoWeb de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5. Indien RoBoWeb gegevens behoeft van de Opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever deze juist en volledig aan RoBoWeb ter beschikking heeft gesteld.

6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

7. Hoewel RoBoWeb een verzoek om in te stemmen met het aanbrengen van wijzigingen, aanvullingen en annuleringen van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen steeds welwillend zal overwegen, is RoBoWeb tot een dergelijke instemming tot op geen enkele wijze verplicht.

8. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties enzovoort, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. RoBoWeb zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is RoBoWeb gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen RoBoWeb bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van

RoBoWeb op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

10. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan RoBoWeb een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

11. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens RoBoWeb gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van RoBoWeb daardoor direct of indirect ontstaan.

12. Vertragingsschade geleden door RoBoWeb doordat opdrachtgever zich niet binnen vijf dagen na kennisgeving door RoBoWeb van ontstaan van meerwerk heeft uitgelaten, dient door opdrachtgever geheel aan RoBoWeb vergoed te worden.

13. RoBoWeb zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4. Levering, montage en installatie

1. De eventuele montage- en/of installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening van opdrachtgever en worden berekend overeenkomstig de dan geldende tarieven tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen is. RoBoWeb is niet verantwoordelijk voor dataverlies en backups van gegevens gedurende levering en/of installatie van software of hardware.

2. De opgaven van leveringstermijnen in de offerte, aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, zal de afnemer nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van RoBoWeb, zal deze in nader overleg treden met de opdrachtgever.

3. Het tijdvak waarbinnen c.q. het tijdstip waarop RoBoWeb de overeengekomen werkzaamheden of de overeengekomen leveringen zal moeten hebben verricht, is vastgelegd in de verwachting dat de omstandigheden waaronder de (op)levering zal plaatsvinden, na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen.

4. Indien een dergelijke wijziging der omstandigheden ongeacht de voorzienbaarheid daarvan zal plaatsvinden, zodat vertraging wordt veroorzaakt, wordt het overeengekomen tijdstip van (op)levering dienovereenkomstig verschoven onverminderd het geval dat RoBoWeb door overmacht de overeenkomst tijdelijk of blijvend niet kan nakomen.

5. Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en/of levering in fasen zullen plaatsvinden, mag RoBoWeb de aanvang van de werkzaamheden en/of leveringen die tot een fase behoren uitstellen totdat de opdrachtgever de voltooiing van de daaraan voorafgaande fasen schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al haar financiële verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan.

6. Wanneer de voor de in de opdracht omschreven controle- of testwerkzaamheden benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de opdracht ter beschikking staan van RoBoWeb worden de werkzaamheden geacht door de opdrachtgever te zijn aanvaard.

7. Verzending, vervoer en/of overdracht van goederen daaronder begrepen materialen, informatiedragers en apparatuur geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever. RoBoWeb is slechts gehouden een verzekering af te sluiten, indien en voor zover RoBoWeb zich daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk heeft verbonden.

8. Remboursements- en vrachtkosten zijn altijd ten laste van de opdrachtgever.

5. Duurovereenkomsten

1. Indien RoBoWeb met de opdrachtgever een overeenkomst sluit, die niet in het verrichten van een eenmalige hoeveelheid werkzaamheden en/of het doen van een eenmalige levering voorziet doch voorziet in het door RoBoWeb periodiek of anderszins regelmatig verrichten van werkzaamheden, geldt een zodanige overeenkomst voor een uitdrukkelijk overeengekomen periode of, bij gebreke van zodanige overeenkomst, voor een jaar.

6. Prijzen

1. Alle prijzen en tarieven zijn in Euro (€) en exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd op het moment van orderacceptatie.

2. Bijzondere extra inklaringskosten en/of invoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, indexeringen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, enzovoort. Indien na de opdrachtbevestiging in een of meer van de hierboven genoemde kostprijsfactoren een wijziging plaatsvindt, is RoBoWeb gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

4. Prijsverhoging gegrond op een van de voorgaande leden geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

7. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. RoBoWeb is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

a. de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

b. na het sluiten van de overeenkomst RoBoWeb ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

c. de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

d. Indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van RoBoWeb kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is RoBoWeb gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

e. indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van RoBoWeb kan worden gevergd.

2. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is RoBoWeb gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van RoBoWeb op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien RoBoWeb de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien RoBoWeb tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door RoBoWeb, zal RoBoWeb in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor RoBoWeb extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door RoBoWeb genoemde termijn te voldoen, tenzij RoBoWeb anders aangeeft.

6. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het RoBoWeb vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van RoBoWeb op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken,

vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

8. Overmacht

1. RoBoWeb is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop RoBoWeb geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor RoBoWeb niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van RoBoWeb of van derden daaronder begrepen. RoBoWeb heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat RoBoWeb zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. RoBoWeb kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zover RoBoWeb ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is RoBoWeb gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

9. Betaling en incassokosten

1. Betaling van facturen ten bedrage tot € 250,- dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door RoBoWeb aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door RoBoWeb aangegeven. RoBoWeb is gerechtigd om periodiek te factureren. Betaling van facturen hoger dan € 250,- dient per ommegaande te geschieden.

2. Indien de Opdrachtgever, nadat hem in de eerste betalingsherinnering een termijn van 2 weken is gegeven om alsnog tot betaling over te gaan, in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever bij de 2e betalingsherinnering een bedrag van € 40,- aan administratiekosten verschuldigd. Blijft betaling na de 2e betalingsherinnering uit dan wordt de vordering aanstonds uit handen gegeven. Invorderingskosten komen ten laste van de Opdrachtgever.

3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan de op dat moment geldende wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4. RoBoWeb heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

5. RoBoWeb is altijd gerechtigd naar haar oordeel voldoende zekerheid te verlangen, alvorens tot levering over te gaan of voort te gaan met leveren. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen, geeft RoBoWeb het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar rechten op vergoeding van onkosten, bedrijfsschade en winstderving.

6. De vordering tot betaling van de gehele verschuldigde som is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, als door de opdrachtgever faillissement, surséance van betaling of onder curatele stelling wordt of is aangevraagd, wanneer enig beslag op de goederen of vorderingen van de koper wordt gelegd en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of -voor zover een rechtspersoon zijnde- wordt ontbonden.

7. RoBoWeb kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. RoBoWeb kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

8. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan RoBoWeb verschuldigde.

9. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

10. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de Artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

12. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Indien na het verstrijken van een bij aangetekend schrijven gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is opdrachtgever voorts verschuldigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, waaronder die van advocaten, procureurs, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien RoBoWeb echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

10. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door RoBoWeb in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van RoBoWeb totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met RoBoWeb gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Door RoBoWeb geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van RoBoWeb veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om RoBoWeb daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5. De Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan RoBoWeb ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is RoBoWeb gerechtigd tot deze penningen. Voor zover nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens RoBoWeb bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6. Voor het geval RoBoWeb zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan RoBoWeb en door RoBoWeb aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van RoBoWeb zich bevinden en die zaken terug te nemen.

11. Garanties, onderzoek en reclames

1. De door RoBoWeb te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. RoBoWeb kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 2 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door RoBoWeb verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie

beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

3. Op een nieuwe door RoBoWeb vervaardigde computer zit vanaf levering 3 jaar garantie. Ten aanzien van losse onderdelen loopt de fabrieksgarantie via RoBoWeb. Opdrachtgever zendt derhalve geen defecte onderdelen direct naar de fabrikant: een en ander loopt via RoBoWeb.

4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van RoBoWeb, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar RoBoWeb geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen, verkeerd gebruik, vallen of stuiten, verkeerde netspanning of blikseminslag) enzovoort.

5. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan RoBoWeb te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat RoBoWeb in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient RoBoWeb in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

6. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

7. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

8. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal RoBoWeb de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van RoBoWeb, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan RoBoWeb te retourneren en de eigendom daarover aan RoBoWeb te verschaffen, tenzij RoBoWeb anders aangeeft.

9. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van RoBoWeb daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

12. Aansprakelijkheid

1. Iedere aansprakelijkheid van RoBoWeb is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak.

2. Indien RoBoWeb aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

3. RoBoWeb is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat RoBoWeb is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4. RoBoWeb aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan het hardplastic gedeelte van laptops, tablets en computers. RoBoWeb betracht gedurende reparaties uiterste voorzichtigheid en kan niet instaan voor de bestendigheid van hardplastic onderdelen en eventueel reeds aanwezige microscheurtjes. Bij het gedurende een reparatiesessie openen van een laptop, tablet of computer wordt onherroepelijk enige kracht uitgeoefend op eventueel aanwezige hardplastic onderdelen. Met het ter reparatie aanbieden van computers, tablets en laptops die mede uit hardplastic onderdelen bestaan neemt Opdrachtgever derhalve bewust het risico dat genoemde onderdelen beschadigd kunnen raken. Het intact blijven van de hardplastic onderdelen is derhalve voor risico van Opdrachtgever.

5. RoBoWeb is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van RoBoWeb aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan RoBoWeb toegerekend kunnen worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

7. RoBoWeb is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van RoBoWeb of zijn leidinggevende ondergeschikten.

9. RoBoWeb kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies van software en/of data ten gevolge van het uitvoeren van een installatie en/of reparatie.

10. Opdrachtgever vrijwaart RoBoWeb en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik van door RoBoWeb (op)geleverde diensten en producten

11. Opdrachtgever vrijwaart RoBoWeb voor aanspraken door derden die in opdracht van opdrachtgever werkzaamheden verrichten ten behoeve van projecten en/of diensten. RoBoWeb is niet aansprakelijk voor kosten en schade die zijn ontstaan door toedoen of nalaten van opdrachtgever of door opdrachtgever bij het project betrokken derden.

12. RoBoWeb is niet aansprakelijk voor kosten en schade ten gevolge van verminking, vernietiging of zoekraken van bestanden gegevens en andere informatiedragers van opdrachtgever, daar deze immer worden geacht kopieën te zijn van de in het bezit van opdrachtgever zijnde originelen.

13. Alle risico's en aansprakelijkheden voortvloeiende uit de door RoBoWeb ten behoeve van de opdrachtgever verrichte diensten en of werkzaamheden worden geacht op de opdrachtgever te zijn overgegaan op het tijdstip van ontvangst of het tijdstip, waarop de overeenkomst met de opdrachtgever ingevolge deze voorwaarden is geëindigd en ontbonden.

14. De aansprakelijkheid van RoBoWeb uit hoofde van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.

15. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe, hetzij voor indirecte schade, kosten en interest, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten.

13. Backups, dataverlies

1. RoBoWeb is niet verantwoordelijk voor dataverlies en backups van gegevens.

2. Opdrachtgever is en blijft ten aller tijden zélf verantwoordelijk voor het veiligstellen van eventuele belangrijke data.

3. RoBoWeb accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid indien software of bestanden zijn beschadigd of verwijderd van de computer. Opdrachtgever dient éérst een backup te maken van de bestanden alvorens apparatuur aan ons aan te bieden. Indien dit (technisch) niet mogelijk is, dient duidelijk vermeld te worden bij het inleveren van de apparatuur dat er belangrijke informatie op de harddisk staat.

14. Software

1. RoBoWeb accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor het niet goed functioneren van apparatuur vanwege softwarefouten, besturingsfouten in software en of compatibiliteit met apparatuur elders gekocht dan bij RoBoWeb.

2. Indien een computer wordt uitgeleverd met een Microsoft besturingssysteem valt nimmer aanspraak te maken op een licentienummer, bijlevering van de benodigde besturingssoftware, of het goed functioneren van het besturingssysteem.

3. RoBoWeb is niet verantwoordelijk voor dataverlies en backups van gegevens gedurende installatie van software of hardware.

15. Risico-overgang

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van de Opdrachtgever worden gebracht.

16. Vrijwaring

1. De Opdrachtgever vrijwaart RoBoWeb voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan RoBoWeb toerekenbaar is.

2. Indien RoBoWeb uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden RoBoWeb zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is RoBoWeb, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van RoBoWeb en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

17. Intellectuele eigendom

1. RoBoWeb behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. RoBoWeb heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

18. Geheimhouding

1. RoBoWeb zal maatregelen nemen zodat alle aan RoBoWeb door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens uitsluitend en alleen zullen worden gebruikt voor de verwezenlijking van de opdracht. RoBoWeb zal deze gegevens zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever niet aan derden kenbaar maken.

2. RoBoWeb zal redelijke aanwijzingen van opdrachtgever omtrent het waarborgen van geheimhouding in acht nemen.

3. Indien RoBoWeb zich verbindt om gegevens, die opdrachtgever aan RoBoWeb verstrekt met behulp van haar eigen apparatuur te verwerken, staat de opdrachtgever er voor in dat de documentatie, die RoBoWeb aan opdrachtgever zal verstrekken teneinde opdrachtgever in staat te stellen om de te verwerken gegevens op de juiste wijze aan RoBoWeb ter verwerking aan te bieden alsmede om de verwerkte gegevens optimaal te kunnen gebruiken, niet aan derden zal worden verstrekt en dat de inhoud van die documentatie niet zonder schriftelijke toestemming van RoBoWeb aan derden kenbaar zal worden gemaakt.

19. Verplichting tot medewerking opdrachtgever

1. De opdrachtgever zal RoBoWeb steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke RoBoWeb noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten.

2. Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever aan RoBoWeb apparatuur materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen zullen deze voldoen aan de specificaties, die RoBoWeb aan de opdrachtgever ter kennis brengt.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de ruimte van de opdrachtgever, waar RoBoWeb haar werkzaamheden verricht, waar de controle of testwerkzaamheden moeten plaatsvinden en/of waar de (op)geleverde zaken, waarop garantieverplichtingen betrekking hebben zich bevinden in overeenstemming wordt gebracht met de daaraan door RoBoWeb te stellen eisen van temperatuur vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, stroom-en watertoevoer en andere omgevingseisen en dat deze vereisten bij voortduring in stand worden gehouden.

4. Opdrachtgever zal de nodige demoproducten in zijn showroom plaatsen alsmede zijn personeel zodanig trainen dat zij te allen tijde derden genoegzaam over de producten kunnen informeren.

20. Besluit verwijdering wit en bruingoed

1. RoBoWeb neemt de door haar gefabriceerde apparaten (Computers) retour ter verwerking volgens de milieuwetgeving mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

• Het betreffend apparaat is gefabriceerd door RoBoWeb.

• Het betreffend apparaat is in originele staat, dit houdt in dat er geen producten die bij fabricage c.q. levering van de computer aanwezig waren, zijn verwijderd of producten zij toegevoegd.

• Het betreffend apparaat is onbeschadigd. Slijtage c.q. gebruiksschade wordt hierbij ontzien.

• Het betreffend apparaat wordt aangeleverd zonder enige bijkomende kosten voor RoBoWeb .

• Het betreffend apparaat wordt ingeleverd tijdens de daarvoor gestelde tijden:

• Maandag t/m vrijdag 10:30 uur tot 16:00 uur. Uitgezonderd feestdagen.

• Het betreffend apparaat wordt ingeleverd op de daarvoor aangewezen plaats: RoBoWeb Boezemweg 6A 2641KH Pijnacker – Nootdorp.

2. RoBoWeb verwerkt na inname de betreffende apparaten. Dit kan door hergebruik, recyclage, of retourneren van onderdelen naar de fabrikant van deze, na demontage van het apparaat, of een combinatie van voorgaande.

3. RoBoWeb gebruikt voor haar recyclage een daarvoor goedgekeurd recyclage bedrijf.

4. RoBoWeb zal totdat zij anders beslist geen verwijderingsbijdrage rekenen bij verkoop van haar producten.

5. RoBoWeb zal de kosten voor verwerking en recyclage van de bovengenoemde producten, bij haar uitgevoerd of in haar opdracht uitgevoerd, voor haar rekening nemen.

6. RoBoWeb zal geen kosten accepteren voorafgaand aan inname van de betreffende artikelen, transport van betreffende artikelen naar het inleverpunt, opslag van artikelen bij derde, schade veroorzaakt door artikelen, uurloon aan derden voor verwerking van artikelen voorafgaand aan inlevering bij RoBoWeb.

21. Gedeeltelijke ongeldigheid

1. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. RoBoWeb en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

22. Verjaringstermijn

1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens RoBoWeb en de door RoBoWeb bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Opdrachtgever RoBoWeb van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

23. Vervaltermijn

1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na één jaar

(twaalf maanden) na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

24. Website en verbindendheid algemene voorwaarden

1. Alle informatie op de website www.roboweb.nl is informatief en niet bindend. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Bepalend is datgene dat in de opdrachtverlening wordt overeengekomen.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke rechtsverhouding met RoBoWeb alsmede verbonden aan alle dienstverlening door RoBoWeb, tenzij in de opdrachtverlening uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

25. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij RoBoWeb partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

26. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.

2. RoBoWeb is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met RoBoWeb.

27. Taal

1. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

einde